Mesiac: Hľadaný text:
Rok:    

Pripravované zmeny

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Legislatívny proces:medzirezortné pripomienkové konanie 
Zmena:

Návrh zákona navrhuje 8 obligatórnych, právne nárokových aktívnych opatrení na trhu práce (AOTP) nahradiť fakultatívnymi, právne nenárokovými AOTP. Podľa súčasného právneho stavu upraveného zákonom o službách zamestnanosti ide konkrétne o nasledujúce príspevky:
1.      Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
2.      Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
3.      Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j)
4.      Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
5.      Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56)
6.      Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (§ 56a)
7.      Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
8.      Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59).
 
Predkladaným návrhom zákona sa u týchto ôsmich AOTP, okrem ich zmeny z obligatórne poskytovaných AOTP na fakultatívne poskytované AOTP, navrhuje nasledovné:
 
a)             Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (§ 49)
-   poskytovať príspevok len na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) prevádzkovanú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon, zákon o súkromnom podnikaní občanov),
-            poskytovať príspevok na 2 etapy (60 % po podpise dohody a 40 % po roku prevádzkovania SZČ),
-            predĺžiť povinnosť prevádzkovať SZČ nepretržite z najmenej dvoch na najmenej tri roky;
-            zaviesť podmienku predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
-            predĺžiť obdobie opätovného nároku na poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov;
-   zamedziť špekulatívnemu vstupu do evidencie uchádzačov o zamestnanie (UoZ) občanom, ktorí pozastavili SZČ, tým, že príspevok sa im môže poskytnúť až po 12 mesiacoch vedenia v evidencii UoZ;
-            zjednodušiť výpočet a zmeniť výšky príspevku s prihliadnutím na úroveň miery evidovanej nezamestnanosti (MEN) v príslušnom okrese;
-            ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa dohodne v dohode vo výške akú schváli úrad), nie paušálnu.
 
b)             Príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50)
-   nahradiť príspevky poskytované podľa § 50, § 50a a 50c iba jedným univerzálnym široko koncipovaným príspevkov na podporu zamestnávania všetkých skupín znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie (ZUoZ),
-   zmeniť a nastaviť výšku príspevku v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese so stanovením maximálnej výšky príspevku,
-   pri výške príspevku neprihliadať na právnu formu, predmet činnosti zamestnávateľa a typ ZUoZ, čím sa zníži administratívna náročnosť doterajšieho výpočtu poskytovania príspevkov (v súčasnosti je až 24 rôznych výšok príspevku podľa § 50);
-   zaviesť podmienku sledovania udržateľnosti vytvoreného pracovného miesta, a to aj po ukončení podporného obdobia so záväzkom vrátiť pomernú časť príspevku pri nesplnení tejto podmienky.
 
c)      Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie (§ 50j)
-   zmeniť názov AOTP na „Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti“,
-   rozšíriť účel tohto príspevku tak, aby obec alebo samosprávny kraj alebo nimi zriadené rozpočtové alebo príspevkové organizácie mohli tento príspevok využiť na  účely plnenia svojich potrieb vo svojej pôsobnosti,  ktorými sú činnosti zabezpečované obcou alebo samosprávnym krajom podľa osobitných predpisov vrátane ochrany pred povodňami, v záujme ktorých bude zriaďovať štátom podporované pracovné miesta;
-   určiť, že prijímateľom príspevku bude výlučne iba obec a samosprávny kraj (doteraz aj iné fyzické a právnické osoby);
-   príspevok poskytovať iba pre vybrané skupiny ZUoZ, a to dlhodobo nezamestnaných občanov, UoZ starších ako 50 rokov veku a UoZ s nízkym alebo žiadnym vzdelaním;
-   nastaviť parametre príspevku až na 80 % z celkovej ceny práce (CCP) najviac vo výške 45 % CCP vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR a obdobie poskytovania najviac na 9 kalendárnych mesiacov, bez možnosti opakovanej podpory zamestnávania toho istého zamestnanca prostredníctvom tohto príspevku.
 
d)     Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (§ 51)
-   zaviesť podmienku pre vykonávanie absolventskej praxe iba na dosiahnuté vzdelanie v príslušnej skupine učebných alebo študijných odborov;
-   zrušiť vekovú hranicu UoZ do 26 rokov a na účely tohto príspevku používať zavedenú definíciu absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a);
-   znížiť výšku paušálneho príspevku zo sumy životného minima na 65 % zo sumy ŽM.
 
e)      Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 56).
-   určiť účel príspevku len na zriadenie pracovného miesta pre občana so zdravotným postihnutím (OZP), ktorý bol UoZ najmenej dva mesiace, v chránenej dielni (CHD) alebo na chránenom pracovisku (CHP) a vylúčiť jeho poskytovanie na účel úhrady mzdových nákladov alebo ich časti, resp. úhrady odvodových povinností OZP, ktorý prevádzkuje SZČ, ktoré si bude môcť CHD, CHP alebo OZP, ktorý prevádzkuje SZČ, uplatniť prostredníctvom príspevku podľa § 56a alebo 60,
-   zrušiť diferenciáciu výšky príspevku podľa právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa,
-   znížiť výšku príspevku (vzhľadom na jeho účel) v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese a ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa dohodne v dohode vo výške akú schváli úrad), nie vo vyhláške;
-   príspevok vyplácať do 30 kalendárnych dní od doručenia dokladov o vynaložených nákladoch, ktoré je CHD alebo CHP povinná predkladať do 6 mesiacov od uzatvorenia dohody;
-   zaviesť jednotnú dĺžku zachovania zriadeného pracovného miesta z najmenej dvoch a troch rokov na dva roky, pričom účelom je objektivizovať poskytovaný príspevok z dôvodu vysokej finančnej náročnosti.
 
f)       Príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní (56a)
-   príspevok poskytovať len zamestnávateľovi, ktorý zriadi CHP (nie pre OZP, ktorý prevádzkuje SZČ), pre UoZ, ktorý je OZP a bol prijatý na pracovné miesto na CHP,
-   zmeniť účel príspevku len na úhradu odvodových povinností na sociálne a zdravotné poistenie zamestnávateľa zo mzdy zamestnanca so ZP, najviac vo výške odvodov vypočítaných zo 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve,
-   príspevok poskytovať najviac počas 24 mesiacov.
 
g)      Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti (§ 57)
-   poskytovať príspevok len na SZČ prevádzkovanú na základe oprávnenia podľa osobitného predpisu (živnostenský zákon, zákon o súkromnom podnikaní občanov),
-   znížiť výšku príspevku (vzhľadom na jeho účel) v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v príslušnom okrese a ustanoviť maximálnu výšku príspevku (konkrétna sa dohodne v dohode vo výške akú schváli úrad), nie vo vyhláške;
-   zaviesť podmienku predkladania ročných správ o prevádzkovaní SZČ počas obdobia trvania dohody,
-   predĺžiť obdobie opätovného nároku na poskytnutie príspevku z piatich na osem rokov;
-   zamedziť špekulatívnemu vstupu do evidencie UoZ občanom, ktorí pozastavili SZČ, tým, že príspevok sa im môže poskytnúť až po 12 mesiacoch vedenia v evidencii UoZ. 
 
h)      Príspevok na činnosť pracovného asistenta (§ 59)
-   rozšíriť obsahové náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku o rozsah pracovnej činnosti, pracovného času, pracovných podmienok vrátane miesta výkonu pracovnej asistencie pre OZP;
-   znížiť maximálnu hranicu výšky príspevku z 90 % CCP na 70 % CCP z dôvodu jeho vysokej finančnej náročnosti.
 
Na podporu APTP sa v zákone o službách zamestnanosti zachovávajú ako obligatórne iba tie príspevky, z charakteru a účelu ktorých priamo vyplýva ich jednoznačnosť vo vzťahu k podpore začleňovania alebo udržania vybraných cieľových skupín na trhu práce a ktoré prispievajú k podpore regionálnej mobility. Konkrétne ide o nasledujúce 4 príspevky:
-          Príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj (§ 52)
-          Príspevok na dochádzku za prácou (§ 53)
-          Príspevok na presťahovanie za prácou (§ 53a)
-          Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60).
 
Súčasne sa vzhľadom na poznatky aplikačnej praxe, nízku mieru využívania niektorých AOTP alebo nedostatok finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu určených na APTP sa navrhuje zrušenie týchto 12 AOTP:
a)    Poskytovanie dávky počas vzdelávania a prípravy pre trh práce a počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím (§ 48b).
b)   Výška dávky (§ 48c). Navrhuje sa zrušenie poskytovania tejto dávky z dôvodu administratívnej náročnosti a nízkeho využívania tohto nástroja (11 UoZ/3 249 eur v roku 2011; 466 UoZ/125 397 eur v roku 2010).
c)    Príspevok na zapracovanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 49a). Navrhuje sa zrušenie tohto príspevku z dôvodu jeho nízkeho využívania (195 UoZ/108 224 eur v roku 2011; 266 UoZ/145 542 eur v roku 2010 ).
d)   Príspevok na podporu udržania v zamestnaní zamestnancov s nízkymi mzdami (§ 50a).
e)    Príspevok na podporu vytvárania a udržania pracovných miest v sociálnom podniku (§ 50c). Navrhuje sa zrušenie týchto príspevkov a ich včlenenie do Príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50).
f)    Príspevok na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti (§ 50i). Navrhuje sa včlenenie do Príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (§ 50j).
g)    Príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby (§ 52a). Navrhuje sa zrušenie tohto príspevku z dôvodu vysokej nákladovosti a riešenia dobrovoľníctva v osobitnom predpise (zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinný od 1. 12. 2011).
h)   Podpora začleňovania znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie na trh práce (§ 53c). Navrhuje sa vypustiť z dôvodu, že prostredníctvom tohto ustanovenia nebol doposiaľ realizovaný žiaden projekt.
i)     Príprava na pracovné uplatnenie občana  so zdravotným postihnutím (§ 55a).
j)     Oprávnené náklady na zaškolenie a prípravu na prácu (§ 55b).
k)   Oprávnené náklady súvisiace so zaškolením a prípravou na prácu (§ 55c). Navrhuje sa zrušenie týchto ustanovení z dôvodu malého záujmu a ich nevyužívania v praxi (0 UoZ so ZP v r. 2011; 42 UoZ/46 630 eur v r 2010); Všetkým  UoZ vrátane UoZ so ZP bude poskytované vzdelávanie a príprava pre trh práce iba v rámci jedného AOTP zameraného na vzdelávanie a prípravu pre trh práce.
l)     Príspevok na obnovu alebo technické zhodnotenie hmotného majetku chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (§ 57a). Navrhuje sa zrušiť poskytovanie tohto príspevku z dôvodu, že je financovaný zo zdroja štátneho rozpočtu a nevyužíva sa.
 
Súčasne sa navrhujú úpravy v nasledujúcich oblastiach APTP: Národná sústava povolaní (§ 35a), Informačné a poradenské služby (§ 42), Odborné poradenské služby (§ 43), Vzdelávanie a príprava pre trh práce (§ 44 až 48c), Chránená dielňa a chránené pracovisko (§ 55), Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (§ 60). Okrem toho sa navrhujú úpravy na podporu zníženia administratívnej zaťaženosti úradov, ktoré vyplývajú aj z poznatkov aplikačnej praxe.
 
Nadväzne na navrhované úpravy v zákone o službách zamestnanosti sa v čl. II  návrhu zákona navrhuje upraviť zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, a to v súvislosti so začatím konania o priznaní dávky v nezamestnanosti a prostredníctvom čl. III vykonať nevyhnutné legislatívno-technické úpravy v zákone č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Účinnosť novely sa navrhuje 1. januára 2013.

Patrí k pripomienkovému konaniu:04.10.2012 - 10.10.2012 
Prílohy: 1351451559_5_2004.pdf
 

GINALL & ROBINSON s.r.o. | Paulínska 24, 917 01 Trnava | tel.: +421 903 238 480 | e-mail: milan.kudela@ginallrobinson.eu