Mesiac: Hľadaný text:
Rok:    

Pripravované zmeny

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Legislatívny proces:Rokovanie poradných orgánov vlády SR 
Zmena:

Návrh zákonabol vypracovaný s cieľom zjednodušiť administratívne postupy a zrušiť inštitút odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy. Návrhom sa riešia niektoré problémy aplikačnej praxe pri rozhodovaní o zmenách druhov pozemkov v konaniach s veľkým počtom účastníkov. Zároveň sa zrušujú platby za trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy. Súčasná právna úprava vzhľadom na veľký počet výnimiek súvisiacich s platením odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy nesplnila pôvodný zámer ochrany najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy.

Navrhuje sa zovšeobecnenie konkrétnej inštitúcie Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy pojmom právnická osoba poverená ministerstvom.
Navrhuje sa zjednodušenie a sfunkčnenie konania pri zmenách druhov pozemkov pri rozhodovaní v pochybnostiach, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou. Predmetom konania sú pozemky, na ktorých vlastnosti pôdy boli zmenené prirodzenou cestou vplyvom prírodných podmienok a prírodných procesov v danom území, a dlhodobo zalesnené poľnohospodárske pôdy, ktoré sú v skutočnosti súčasťou lesných ekosystémov. Cieľom je usporiadanie a zosúladenie druhu pozemku v KN so skutočným druhom pozemku v teréne.
Vzhľadom na to, že platenie odvodov za trvalé alebo dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy nesplnilo svoj účel, ktorým bolo zabránenie záberov najkvalitnejšej pôdy na nepoľnohospodárske účely, v § 12 ods. 2 sa vypúšťa písmeno l).
Zákon ktorým bol ustanovený inštitút odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy súčasne ustanovil početné výnimky od povinnosti platenia odvodov a tým sa stal inštitút odvodov nesystémový a nedemokratický.
Ustanovenie o vydávaní súhlasu na nepoľnohospodárske využitie poľnohospodárskej pôdy a o vydávaní záväzného stanoviska k odňatiu poľnohospodárskej pôdy sa dopĺňajú tak, aby sa zjednotil postup pri príprave výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá s prípravou výstavby dráh.
Ustanovuje sa jednoznačnosť charakteru konania vo veci udelenia „súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel podľa § 13 až 15 zákona o ochrane pôdy“, ktoré nie je účelné ani možné vydať formou rozhodnutia. Tento súhlas prípadne nesúhlas má deklaratórny charakter, je vyjadrením orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy napríklad v rámci územného plánu alebo k individuálnemu návrhu. V tomto zmysle ide o vyjadrenie k návrhu, ktorý sa môže, ale nemusí zrealizovať (preto aj v zákone ustanovené slovné spojenie „s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel ...“). Vydaním súhlasu orgán štátnej správy neudeľuje právo použiť poľnohospodársku pôdu pre stavebné a iné účely, nedochádza k reálnej zmene druhu pozemku v teréne ani v katastri nehnuteľností; vlastník ani užívateľ poľnohospodárskej pôdy nie sú dotknutí vo svojich právach ani povinnostiach súvisiacich s poľnohospodárskou pôdou.
Navrhuje sa doplnenie dvoch prípadov poľnohospodárskych účelových stavieb (so zastavanou plochou do 25 m2), pri ktorých nie je potrebné vydať rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy a postačuje iba stanovisko správneho orgánu. Ide o stavby záhradný domček a viničný domček (napríklad hajloch), ktoré svojím charakterom na 50 % slúžia poľnohospodárskej rastlinnej prvovýrobe.
Vytvára sa priestor pre dočasné odňatie pri stavbách s dobou prevádzkovania do 15 rokov.
Zjednodušuje sa administratíva v súvislosti s výstavbou energetických stavieb v prípadoch ak podľa osobitného zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola stavba na príslušnej parcele zapísaná v katastri nehnuteľnosti ako vecné bremeno.
Navrhuje sa zrušenie  ustanovenia § 17a. V tomto paragrafe sa taxatívne ustanovuje značný rozsah výnimiek oslobodenia odňatia od platenia odvodov. Tieto výnimky predstavujú cca. 70 % všetkých záberov poľnohospodárskej pôdy. Tým sa stal inštitút odvodov nesystémový a nedemokratický.
Vkladá sa nový § 18a, ktorý ustanovuje zásady a postup pri zakladaní porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde. Ustanovuje sa register rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde, ktorý vedie obvodný pozemkový úrad, so zámerom nutnosti vykonávania odborného dohľadu nad zásadami ochrany pôdy vrátane dohľadu nad vykonaním spätnej rekultivácie poľnohospodárskej pôdy. V prípade, že zásady ochrany pôdy zakladateľ porastu nedodrží, pôdna služba túto skutočnosť oznámi správnemu orgánu, ktorý začne konanie o priestupku alebo správnom delikte. Ustanovenie účelovo rieši porasty rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde nižšej kvality a na pôdach ohrozených povodňami, ako opatrenie proti záplavám a erózii pôdy.
Navrhované doplnenie vyplynulo z potrieb praxe. Tvorcom a správcom máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek je Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava. Akékoľvek zmeny v mapách bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek môže vykonávať iba výskumný ústav na základe komplexného prieskumu kvality poľnohospodárskych pôd vyjadrených kódom bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek. Ustanovuje sa povinnosť poskytovať údaj o bonitovanej pôdno-ekologickej jednotke pre účely konania podľa zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy Výskumným ústavom pôdoznalectva  a ochrany pôdy Bratislava.
Navrhuje doplnenie dvoch prípadov priestupkov. Následne sa doplňuje ustanovenie o uložení príslušnej pokuty, ďalej sa navrhuje doplnenie správneho deliktu vo väzbe na doplnený § 18a.
Zákon definuje pôdu ako nenahraditeľný prírodný zdroj s viacerými prirodzenými funkciami hodnými ochrany najvyššieho stupňa. Deklaruje význam poľnohospodárskej pôdy ako neobnoviteľného prírodného zdroja a základnej zložky životného prostredia. V tomto splnomocňovacom ustanovení ide o ustanovenie zásadných systémový prvkov. Navrhuje sa, aby z dôvodu flexibility vykonávací predpis (vyhláška) ustanovil limity znehodnotenej, degradovanej a kontaminovanej poľnohospodárskej pôdy, vrátane metód odberu, analýz a vyhodnocovania vzoriek poľnohospodárskej pôdy; zoznam všetkých kódov BPEJ zaradených do príslušnej skupiny kvality a  charakteristiku spôsobu využívania jednotlivých poľnohospodárskych druhov pozemkov.
Vzhľadom na to, že sa vypustilo platenie odvodov vypúšťa sa aj splnomocňovacie ustanovenie na nariadenie vlády, ktoré určuje výšku odvodov.
Navrhuje sa zrušenie platného nariadenia vlády SR, ktorým bola ustanovená výška odvodu a spôsob platenia odvodu za odňatie poľnohospodárskej pôdy.
Navrhuje sa vypustenie príloh č. 1 až 3 zákona a súčasne z dôvodu flexibility sa navrhuje aktualizované prílohy č. 1 až 3 v celom rozsahu doplniť do vykonávacích predpisov.
Účinnosť zákona sa navrhuje 1. novembra 2011.
Patrí k pripomienkovému konaniu:05.05.2011 - 11.05.2011 
Prílohy: 1305139030_220_2004.pdf
 

GINALL & ROBINSON s.r.o. | Paulínska 24, 917 01 Trnava | tel.: +421 903 238 480 | e-mail: milan.kudela@ginallrobinson.eu