Mesiac: Hľadaný text:
Rok:    

Pripravované zmeny

 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
Legislatívny proces:medzirezortné pripomienkové konanie ukončené  
Zmena:

Návrh zákona predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súvislosti s vydaním vykonávacieho rozhodnutia komisie č. 2012/209/EÚ o uplatňovaní ustanovení smernice Rady 2008/118/ES o kontrole a preprave na určité prídavné látky.
 
Cieľom návrhu zákona je:
§     transpozícia rozhodnutia, ktorým sa rozširuje zoznam minerálnych olejov, ktoré podliehajú postupu pri preprave na daňovom území a na území spoločenstva o tovary kódov kombinovanej nomenklatúry, t.j. o aditíva minerálnych olejov.
§     na základe doterajších zistení a poznatkov správcu dane upraviť a spresniť už prijaté opatrenia na zamedzenie daňových únikov na spotrebnej dani z minerálneho oleja.
 
Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. januára 2013.

Patrí k pripomienkovému konaniu:06.09.2012 - 12.09.2012 
Prílohy: 1348393509_98_2004.pdf
 

GINALL & ROBINSON s.r.o. | Paulínska 24, 917 01 Trnava | tel.: +421 903 238 480 | e-mail: milan.kudela@ginallrobinson.eu